A hellomagyar.hu weboldal jogi közleménye

Tartalomjegyzék

I. HATÁLY

I.1. A hellomagyar.hu weboldal

Jelen Jogi nyilatkozat (Nyilatkozat) hatálya alá tartozik DNH MEDIA GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1081 Budapest II. János Pál pápa tér 23., 2.emelet 66.ajtó.; Adószám: 32051634-2-42; Nemzetközi (közösségi adószám: HU32051634; a továbbiakban Üzemeltető) által, illetve javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett https://hellomagyar.hu internetes oldal (Honlap).

I.2. A Felhasználó

A Honlap használatának feltétele, hogy a látogatók, azaz az Interneten böngészők (Felhasználó) elfogadják a jelen Nyilatkozatban foglaltakat. A Felhasználó az Üzemeltető által üzemeltetett Honlapra történő belépéssel, illetve a Honlapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Nyilatkozatot megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

II. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. E felhasználás főbb feltételei a következők:

  1. A Honlapra mutató hivatkozást (link) bárki szabadon használhatja, a felhasználás módja és terjedelme azonban nem járhat a c) pontban foglaltak sérelmével.
  2. Tilos az Üzemeltetővel, illetve HELLOMAGYAR-ral való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
  3. A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Honlappal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan, különösen tilos valótlan vagy megtévesztő információk közzététele a HELLOMAGYAR által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban. A HELLOMAGYAR, illetve Üzemeltető által üzemeltetett bármely oldal logójának, védjegyeinek bármely módon történő felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

III. A HONLAP TARTALMA ÉS AZ AZON LÉVŐ SZELLEMI TULAJDONJOG

A Honlap arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alatt áll. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására Üzemeltető kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja az Üzemeltető, ezért kizárólag Üzemeltető jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalom az Üzemeltető előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további internetes felhasználása, forgalmazása.

A hírügynökségek Honlapon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben informatikai eszközön tárolni.

A Honlapról értesüléseket átvenni csak a Honlapra való hivatkozással lehet, a következő feltételek együttes teljesülése esetén: Az átvevő a) az eredeti információt nem módosítja, b) a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az Üzemeltető hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Honlap vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák, de ebben az esetben sem jogosult a Felhasználó a Honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az Üzemeltető a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld – különös tekintettel a Honlapon folytatott kommentelésre – Honlapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra az Üzemeltető ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak általa készített vagy olyan egyéb anyagokat küldhet az Üzemeltető számára, amely kapcsán kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

IV. AZ ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE

Az Üzemeltető a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon az Üzemeltetőtől független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében.

A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és az Üzemeltető nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Honlap használatából ered, illetve amely a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

Az Üzemeltető a Honlapról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

Az Üzemeltető pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

V. A WEBOLDAL ADATBIZTONSÁGA

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Honlap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

  1. Nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
  2. Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
  3. Tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, a Honlap túlterhelése [overloading], „elárasztása” [flooding], „spamelése”, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy „összeomlasztása” [crashing]);
  4. Nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

VI. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Az Üzemeltető a Honlap működtetése, illetve a Honlapról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó egyéb előírások, jó gyakorlatok figyelembevételével jár el. Az Üzemeltető a tudomására jutott személyes adatnak vagy valamely titoknak minősülő tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltak szerinti magas fokú védelemi intézkedések megtartása mellett kezelni. Az Üzemeltető a Honlapon elhelyezett Adatkezelési tájékoztatójában (Tájékoztató) ismerteti az érintettekkel az adatkezelés szabályait, illetve átláthatóvá teszi az adatkezeléseit. A Tájékoztató elérhető az alábbi URL-en: http://hellomagyar.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

VII. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Nyilatkozat módosítására. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a felhasználási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek. Amennyiben a Nyilatkozat módosulna, akkor erről az Üzemeltető a Honlapon közleményt helyez el (pop-up ablak).

Budapest, 2022.08.10.

DNH MEDIA GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzemeltető